Starije osobe

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Stav med­i­cin­skih rad­ni­ka ko­jim pokazu­ju da ih ljud­skost i do­bro­bit star­i­jih lju­di ne zan­i­ma je duboko nemoralan i prob­lematičan, a ukazu­je i na širu sliku stan­ja i prob­le­ma u bh. društvu.

blog by Nazif Alić
Published On 23 Aug 2022

Pan­demi­ja COVID-a 19 je znača­jno povećala sm­rt­nost pop­u­lacije na Za­pad­nom Balka­nu, ali to je samo vrh ledenog bri­je­ga koji vlas­ti­ma daje al­i­bi.

Published On 29 Jul 2021

Kolek­tivno stanovan­je star­i­jih, takoz­vane “se­niorske ko­mune”, u svi­je­tu je za­živ­je­lo kao al­ter­na­ti­va do­movi­ma za stare. Male za­jed­nice ili gradske četvr­ti u ko­ji­ma su uvjeti živ­ota pri­lagođeni pen­zioner­i­ma pokaza­le su se do­brom sredi­nom za živ­ot u “trećoj dobi”. Ide­ja se prošir­i­la. Gru­pa pen­zion­era nas­to­ji naprav­i­ti neš­to slično u Sr­bi­ji.  

Published On 23 Dec 2018

Go­to­vo polov­ina os­o­ba star­i­jih od 75 go­d­i­na u Sr­bi­ji nema do­voljno sred­sta­va za pris­to­jan živ­ot, pokazao je mon­i­tor­ing Fon­da za razvoj ekonomske nauke. Is­traži­van­je je pokaza­lo da je čest slučaj da pen­zioneri u Sr­bi­ji ne mogu da prežive od pen­z­i­ja, već im je neophod­na po­moć porodice, ili do nov­ca dolaze do­dat­nim radom.

Published On 17 Sep 2018