Srebrenica

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Bez obzi­ra na taj strah i na nel­ogičnost na­pa­da, vlast u Sr­bi­ji se ubi da dokaže bi­rači­ma kako opozi­ci­ja želi da Sr­bi­ju i srp­s­ki nar­od prikaže kao geno­cid­nu.

opinion by Nenad Kulačin
Published On 19 Mar 2022