Srebrenica

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Min­istri­ca van­jskih poslo­va BiH uputi­la je rani­je de­marš zbog op­tužbi da je hrvats­ki pred­sjed­nik ne­gi­rao geno­cid u Sre­breni­ci tokom radno­ga ruč­ka na sum­mit Brdo-Bri­ju­ni u poned­jel­jak.

Published On 14 Sep 2022

“San­jam ih. Zovem ih. Tražim ih. Dođu mi na san i ja kažem: ‘Lju­bi vas ma­j­ka, san­jam li ja ovo? Ili ste se vi stvarno vratili?’ Oni kažu: ‘Došli smo, ma­jko, ne san­jaš.’ A onda se probudim sama…”

opinion by Dragan Bursać
Published On 22 Jul 2022

Teško je za­mis­li­ti neš­to ap­surd­ni­je od ide­je da je na­cional­nost nebit­na u zločin­i­ma koji su počin­jeni cil­jano nad pri­pad­nici­ma jedne naci­je, i to u ime dru­gog nar­o­da.

opinion by Tomislav Marković
Published On 14 Jul 2022