Srbija - strane investicije

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Nasil­je je poče­lo, za­huk­taće se, a to je posled­n­ja faza au­tori­tarne vlasti. Može da po­tra­je, može da ima i trag­ične posljedice ve­lik­ih razm­jera.

opinion by Bojan Tončić
Published On 29 Nov 2021

Pod užas­nim uslovi­ma, pre­vareni, ugroženi i obe­spravl­jeni, nado­mak na­jvećeg gradil­iš­ta u Sr­bi­ji, na ek­ster­i­tori­jal­nom iman­ju ki­neske kom­pani­je za proizvod­nju guma Lin­g­long, žive rad­ni­ci iz Vi­jet­na­ma.

Published On 17 Nov 2021