Srbija

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Već dva vi­je­ka održa­va se Šabač­ki vašar: mjesto gdje se može kupi­ti sve ‘od igle do loko­mo­tive’, gdje se roba pro­da­je po ci­je­na­ma ‘u inat’, a na­jveću slavu pokupe ‘um­jet­ni­ci’ pod ša­trom.

Published On 27 Sep 2022

Rad­nici­ma na trafika­ma tre­ba dati ben­efi­ci­rani rad­ni staž, kakvom su men­tal­nom za­gađen­ju svakod­nevno izloženi.

blog by Dinko Gruhonjić
Published On 24 Sep 2022