Srbi

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Od­lukom Grad­skog vi­jeća Vuko­vara je brisana odred­ba o službenoj upotre­bi srp­skog jezi­ka i ćir­il­ičnog pis­ma na po­dručju gra­da Vuko­vara.

Published On 29 Dec 2022