Spust

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Ilka Štuhec nas­tavi­la je sa sja­jn­im rezul­ta­ti­ma u brz­im dis­ci­plina­ma, os­vo­jivši dru­go mjesto na četvr­tom spus­tu se­zone, na ko­jem je slav­i­la Aus­tri­jan­ka Ziben-hofer. Iz Cor­tine D'Am­pez­zo izv­ješ­ta­va Momir Jelo­vac.

Published On 18 Jan 2019

Ski­jaš­ki vikend u nje­mačkom Garmisch-Partenkirchenu obil­ježi­la je Lind­sey Vonn s dvi­je pob­jede u dva dana u spus­tu. Amerik­i­na­ki ne­dosta­je još samo pet tri­jum­fa kako bi stigla na­jus­p­ješni­jeg ski­jaša u his­tori­ji Sv­jet­skog kupa – Šveđan­i­na In­ge­mara Sten­mar­ka. 

Published On 04 Feb 2018

Lind­sey Vonn ost­var­i­la je ju­bi­lar­nu 80. pob­je­du u Sv­jet­skom kupu. Ost­var­i­la je to u svo­joj omil­jenoj dis­ci­pli­ni spus­tu, u nje­mačkom Garmisch-Partenkirchenu. —

Published On 03 Feb 2018

Vodeća ski­jaši­ca svi­je­ta i bran­itelji­ca Ve­likog kristalnog globusa Mikaela Shiffrin iz­ne­nadi­la je konkuren­ci­ju u spus­tu. Amerikan­ka je u Kana­di up­isala 33. pob­je­du u kar­i­jeri u Sv­jet­skom kupu. 

Published On 03 Dec 2017

Ski­jašice se i dal­je bore za Ve­li­ki kristal­ni globus. Sedam utr­ka pri­je kra­ja kod ski­jaša Aus­tri­janac Hirsch­er je pred reko­rd­nim šes­tim os­va­jan­jem Sv­jet­skog kupa. Za male globuse u su­per­ve­leslalo­mu i spus­tu glavni kan­di­dat je Norvežanin Jan­srud.  

Published On 25 Feb 2017

Ilka Štuhec ima jed­nu pob­je­du ove se­zone u su­per­ve­leslalo­mu, ali na­jviše šanse za medalju imat će u kom­bi­naci­ji i spus­tu, koji se voze u petak i ned­jelju.  

Published On 07 Feb 2017