Sportske igre mladih

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

U Spli­tu se prvi put održa­va za­vršni­ca među­nar­o­dnog tak­mičen­ja Sport­skih igara mladih.U pet dana, djevo­jčice i dječaci os­novnoškol­skog uzras­ta odm­jer­ili su snage u 10 sporto­va. 

Published On 26 Aug 2015