Sport

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Iako se čini da je sve veći broj sm­rt­nih sluča­je­va vrhun­skih sportista, med­i­cin­s­ki stručn­jaci tvrde da taj broj nije povećan, ali ipak otkri­va­ju ra­zloge povre­menih ko­lap­sa ‘na­jz­drav­i­je pop­u­lacije’.

Published On 15 Nov 2022