Sport

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

U ve­likom su prob­le­mu oni koji nas­tu­pa­ju u sportovi­ma u ko­ji­ma je bit­na es­teti­ka, pop­ut gim­nas­tike, rit­mičke gim­nas­tike i ski­jašk­ih skoko­va, ali i trkači na duge pruge, tvrde nje­mač­ki stručn­jaci.

Published On 20 Mar 2023

Na­javl­jene su i konkretne ak­ci­je – od priku­pl­jan­ja krvi do priku­pl­jan­ja hrane, opreme, odjeće i higi­jen­skih potrepšti­na za po­druč­ja pogođe­na potre­som.

Published On 07 Feb 2023

Fuad Muzurović je bio jedan od na­jpoz­nati­jih, na­jtro­fe­jni­jih i na­jboljih iz­dana­ka jednog vi­je­ka fud­bala u Bi­jelom Polju.

blog by Edin Smailović
Published On 10 Jan 2023