Spor Srbije i Kosova

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Pred­sjed­nik Sr­bi­je kaže da u veo­ma do­bro ko­or­dini­ranu ak­ci­ju pro­tiv Sr­bi­je ne vode sluča­jno di­jelovi Pod­gorice, ci­jela Prišti­na i di­jelovi Za­gre­ba i Sara­je­va.

Published On 22 Mar 2022

Opsesivno i masovno pon­avl­jan­je priče o Košara­ma, svođen­je če­tiri rata na jed­nu jed­inu bitku, ufik­sir­a­nost na jedan do­gađaj više gov­ore o onome što žele da sakri­ju nego o samoj bici.

opinion by Tomislav Marković
Published On 05 Mar 2022