Spor Makedonije i Grčke

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Spo­razum iz Pre­spe, ko­jim je dotadašn­je ime Re­pub­like Make­donije promi­jen­jeno u Sjev­er­na Make­doni­ja i ri­ješe­na iden­titet­s­ka pi­tan­ja make­don­skih građana, pot­pisan je na današn­ji dan pri­je god­inu dana.  Iz Sko­pl­ja izv­ješ­ta­va Mil­ka Smilevs­ka.

Published On 17 Jun 2019

Grč­ki pre­mi­jer Alex­is Tsipras prvi je pre­mi­jer te države koji je bo­ravio u zvaničnoj pos­jeti Sjev­er­noj Make­doniji. Dvo­ji­ca pre­mi­jera održali su sas­tanak Vi­sokog vi­jeća za sarad­nju i pot­pisali neko­liko među­državnih spo­razu­ma. Grč­ka je na­jav­i­la po­dršku u eu­roin­te­graci­ja­ma Sjev­erne Make­donije.  

Published On 02 Apr 2019

Proizvođači vina iz Sjev­erne Make­donije traže da se prid­jev „make­don­sko“ ko­risti za vina iz ci­jele ge­ografske regi­je Make­donije. Pre­ma ugov­oru iz Pre­spe, Ati­na i Sko­plje tre­ba­lo bi otvoriti di­ja­log o imeni­ma za komer­ci­jal­nu nam­jenu, tr­govinske marke i za­štitne znakove, za šta će biti formi­rana i među­nar­o­d­na gru­pa eksper­ta sa tro­godišn­jim mandatom.

Published On 24 Mar 2019