Spor Hrvatske i Slovenije

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Sloven­s­ki par­la­ment iza zatvorenih vra­ta raspravl­ja o djelo­van­ju obav­ješ­ta­jne agen­ci­je SOVA tokom ar­bi­traže o grani­ci sa Hrvatskom.  Par­la­men­tar­na komisi­ja za kon­trolu tajnih službi rani­je je o ovome sačini­la izv­ješ­taj, u či­jem javnom di­jelu se gov­ori o navod­nim krivci­ma zbog ko­jih je Hrvats­ka iza­šla iz ar­bi­tražnog pos­tup­ka. Vla­da je ovaj izv­ješ­taj oci­je­ni­la štet­nim. U nje­mu su kao […]

Published On 18 Dec 2019