Spomenici

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Um­jesto zlih ko­mu­nista i an­tifašista, sada slav­i­mo one koji su vječi­to živ­jeli na gr­bači sop­stvenog nar­o­da, držeći ga u poko­rnos­ti i siro­maštvu.

opinion by Tomislav Marković
Published On 25 Apr 2021

Sred­njov­jekov­na tvrđa­va Vran­duk kod Zenice na­cional­ni je spomenik Bosne i Herce­govine. Južni zid od sinoć je di­jelom urušen, iako je bilo up­o­zoren­ja kako tre­ba sanaci­ju. Više u priči Borisa Gag­ića.

Published On 09 Feb 2020

Jed­na od od­lu­ka novoimen­o­vane Komisi­je za oču­van­je na­cional­nih spomeni­ka Bosne i Herce­govine odnosi se na Gazi Hus­rev-be­gov bezis­tan s dućan­i­ma u samom cen­tru Sara­je­va. Komisi­ja je poništi­la od­luku starog sazi­va o proglašen­ju tog lokalite­ta na­cional­nim spomenikom, čime je omogući­la grad­nju u neposred­noj blizi­ni ob­jek­ta, na ostaci­ma Tašli­hana. Tašli­han je u pros­tornom planu BiH oz­načen kao […]

Published On 03 Aug 2017

Rim nema 250 mil­iona dolara za ob­novu spomeni­ka koji su ugroženi, pa gradon­ačel­nik želi do­na­torsku kon­fer­en­ci­ju.

Published On 27 Jun 2014