Špijuniranje

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Vlasti u Berlinu sma­tra­ju da bi se ugrađi­van­je di­jelo­va proizvođača Huawei i ZTE u 5G mo­bilne mreže mog­lo ko­ris­ti­ti u špi­junske svrhe, ali i pris­tupu di­jelovi­ma ključne nje­mačke in­fra­struk­ture.

Published On 07 Mar 2023

Bro­jni poli­tičari sa Za­pa­da tvrde da ByteDance, kom­pani­ja koja je vlas­nik Tik­To­ka, Ko­mu­nis­tičkoj par­ti­ji Kine daje uvid u po­datke više od mil­i­jar­du ko­ris­ni­ka širom svi­je­ta.

Published On 26 Feb 2023