Špijuniranje

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Ukra­jin­s­ka vo­j­na obav­ješ­ta­j­na služ­ba e ob­jav­i­la ime­na i po­datke za kon­takt 620 os­o­ba za koje se navo­di da su službeni­ci ruske Fed­er­alne sig­urnosne službe uključeni u ‘krim­i­nalne ak­tivnos­ti u Evropi’.

Published On 31 Mar 2022

Da li FBI i amer­ičke vlasti pre­porukom sportis­ti­ma da ne nose mo­bitele u Kinu samo ‘dižu paniku’ u dnevno-poli­tičke svrhe ili za­ista pos­to­je novootkrivene cy­ber pri­jet­nje iz na­jmno­goljud­ni­je zeml­je?

Published On 04 Feb 2022