Špijunaža

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Da li FBI i amer­ičke vlasti pre­porukom sportis­ti­ma da ne nose mo­bitele u Kinu samo ‘dižu paniku’ u dnevno-poli­tičke svrhe ili za­ista pos­to­je novootkrivene cy­ber pri­jet­nje iz na­jmno­goljud­ni­je zeml­je?

Published On 04 Feb 2022

Da li je više od de­set mil­iona tajnih i službenih doku­me­na­ta do­voljno za pob­je­du u ‘ratu za istinu i prav­du’ širom plan­ete, ili će i Wik­iLeaks, kao i mno­gi slični pro­jek­ti, pasti u zab­o­rav?

Published On 19 Dec 2021

Man­dat kance­larke An­gele Merkel os­taće up­amćen i kao jedan od na­j­dužih u Nje­mačkoj, ali i evrop­skoj politi­ci, ali os­taće up­amćen i po ve­likom padu pov­jeren­ja između za­pad­nih savezni­ka.

Published On 09 Dec 2021