Špijunaža

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Bide­n­o­va ad­min­is­traci­ja odugov­lači kada je u pi­tan­ju uvođen­je re­strik­ci­ja ovoj ap­likaci­ji u vlas­ništvu Kineza, ali raste pri­ti­sak za drastični­jim mjera­ma.

Published On 27 Dec 2022

Potez pred­stavl­ja nas­tavak ak­ci­ja Wash­ing­tona pro­tiv kine­skih tehnološk­ih di­vo­va zbog stra­ha da bi Peking mo­gao ko­ris­ti­ti te kom­pani­je za špi­ju­ni­ran­je Amerikanaca.

Published On 26 Nov 2022