Španija

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Suho raz­doblje koje je krenu­lo kra­jem 2021. sman­ji­lo je proizvod­nju en­ergi­je u hidroelek­trana­ma, te uniš­ta­va us­jeve, zbog čega su ugroženi i stočari i prehrana nji­hovih živ­ot­in­ja. 

Published On 13 Feb 2022

Min­istri­ca odbrane Špani­je Mar­gari­ta Rob­les na­glasi­la da je Špani­ja uključe­na isključi­vo u stalne mis­i­je NATO-a koje su neo­fen­zivne i usre­do­točene na odvraćan­je od suko­ba i oču­van­je mira.

Published On 31 Jan 2022