SpaceX

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Tri po­duzetni­ka i bivši as­tro­naut NASA-e po­let­jeli su rake­tom SpaceX u prvu pri­vat­nu mis­i­ju na Među­nar­o­d­nu svemirsku stan­icu, gdje će os­ta­ti sed­micu.

Published On 08 Apr 2022

Za vri­jeme mis­i­je ‘Crew-2’ među­nar­o­d­na posa­da prov­ela je ve­li­ki broj eksper­i­me­na­ta u or­biti te je po­mogla u do­grad­nji so­larnih pan­ela na ISS-u.

Published On 09 Nov 2021