SpaceX

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Za vri­jeme mis­i­je ‘Crew-2’ među­nar­o­d­na posa­da prov­ela je ve­li­ki broj eksper­i­me­na­ta u or­biti te je po­mogla u do­grad­nji so­larnih pan­ela na ISS-u.

Published On 09 Nov 2021

Up­liv pri­vatnog kap­i­ta­la u na­pore za os­va­jan­je svemi­ra može biti do­bra stvar za ci­je­lo čov­ječanst­vo.

Published On 07 Aug 2021