SpaceX

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

SpaceX će za Amer­ičku svemirsku agen­ci­ju kra­jem de­setl­jeća lan­sir­ati još pet as­tro­naut­skih mis­i­ja na Među­nar­o­d­nu svemirsku stan­icu, u do­gov­oru vri­jed­nom 1,4 mil­i­jar­di dolara.

Published On 01 Sep 2022

Tri po­duzetni­ka i bivši as­tro­naut NASA-e po­let­jeli su rake­tom SpaceX u prvu pri­vat­nu mis­i­ju na Među­nar­o­d­nu svemirsku stan­icu, gdje će os­ta­ti sed­micu.

Published On 08 Apr 2022