SP u košarci 2014

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Košarkaš­ka reprezentaci­ja Sr­bi­je os­vo­ji­la je sre­bro na sv­jet­skom pr­ven­stvu. Tit­u­lu je odbrani­la reprezentaci­ja SAD-a koja je u fi­nalu slav­i­la sa 129:92. Una­toč teškom po­razu u fi­nalu, svi u reprezentaci­ji Sr­bi­je zado­voljni su ukup­n­im nas­tupom u Špani­ji. Nov­inar Al Jazeere Dušan Hadži Nikolić donosi više de­tal­ja sa svečanog doče­ka u Beogradu.

Published On 15 Sep 2014

Sr­bi­ja nije us­p­jela uzeti zla­to u ve­likom fi­nalu sv­jet­skog košarkaškog pr­ven­st­va pro­tiv Amerikanaca. Pre­ja­ki su bili NBA igrači, za mladu i per­spek­tivnu ekipu Sr­bi­je, 129:92. Ipak, u Sr­bi­ji, niko nije ra­zočaran po­ra­zom, napro­tiv.

Published On 15 Sep 2014

Večeras se igra fi­nal­na utak­mi­ca Sv­jet­skog pr­ven­st­va za košarkaše. U Madridu se sas­ta­ju Sr­bi­ja i Sjed­in­jene Amer­ičke Države. Amerikan­ci brane naslov os­vo­jen pri­je če­tiri go­dine u Turskoj, a Sr­bi­ja igra za prvu tit­u­lu, ako se ne raču­na­ju tro­fe­ji os­vo­jeni pod za­s­tava­ma Ju­goslav­i­je. Fi­nal­isti su danas odradili posljed­nje treninge pred večer­ašn­ju utak­micu koja počin­je u 21 sat.  […]

Published On 14 Sep 2014

Košarkaši Sr­bi­je i Sjed­in­jenih Amer­ičk­ih Drža­va večeras u Madridu igra­ju za tit­u­lu šam­pi­ona svi­je­ta. Amerikan­ci brane tron, a Sr­bi­ja se bori za prvu tit­u­lu, ne raču­na­jući naslove os­vo­jene pod za­s­tava­ma So­ci­jal­is­tičke fed­er­a­tivne i savezne re­pub­like Ju­goslav­i­je. Prilog Dušana Hadži Nikolića.

Published On 14 Sep 2014

Sr­bi­ja od sinoć slavi novi his­tori­js­ki us­p­jeh svo­jih košarkaša. Pob­je­dom nad evrop­skim šam­pi­oni­ma, Fran­cuz­i­ma, reprezen­ta­tiv­ci Sr­bi­je pro­bili su se u fi­nale Sv­jet­skog pr­ven­st­va u Špani­ji. 

Published On 13 Sep 2014