Solarna energija

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Snab­d­je­van­je saudi­jskom naftom dio je pro­gra­ma us­postavl­jan­ja neza­v­is­nos­ti Grčke od ruskih en­er­gena­ta i očeku­je se da će biti dovršeno nared­nih sed­mi­ca.

Published On 16 Mar 2022

Let­jel­i­ca bi tre­bala biti jef­tini­ja od satelita, ekološ­ki pri­h­vatljivi­ja – budući da radi na so­lar­nu en­ergi­ju – lakša za up­ravl­jan­je i može slet­jeti i pre­nami­jen­i­ti se za drugu mis­i­ju.

Published On 13 Oct 2021

Svi­jet će imati kli­matsko za­gri­je­van­ja i ‘pore­meća­je’ u snab­di­je­van­ju ako ne krene u brzo i ogrom­no ula­gan­je u čis­tu en­ergi­ju, up­o­zo­ri­la je Među­nar­o­d­na agen­ci­ja za en­ergi­ju.

Published On 13 Oct 2021