Solarna energija

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Od mar­ta do sep­tem­bra iz en­ergi­je sun­ca i vje­tra proizve­de­no je 24 pos­to cjelokup­ne stru­je na ter­i­tori­ji Evropske uni­je, navele su dvi­je nevla­dine or­ga­ni­zaci­je u ob­javl­jenoj studi­ji.

Published On 18 Oct 2022

Znača­jno sman­jen­je po­tražn­je jedi­no je izve­di­vo kratko­ročno rješen­je za en­er­get­sku krizu u Evropi ako joj Rusi­ja u pot­punos­ti obus­tavi op­skr­bu, rekao je čel­nik norveške en­er­getske kom­pani­je Equinor.

Published On 07 Sep 2022

Stručn­jaci se nada­ju da će vi­soke ci­jene fos­il­nih gori­va i strah za en­er­get­sku sig­urnost zbog ruske in­vaz­i­je na Ukra­jinu ubrza­ti prim­jenu ob­novljivih izvo­ra en­ergi­je.

Published On 12 Aug 2022