Soj

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Sv­jet­s­ka zdravstve­na or­ga­ni­zaci­ja je B.1.1.529 ili omikron klasi­fi­ci­rala kao ‘zabrin­java­juću SARS-CoV-2 var­i­jan­tu’, ob­ja­vivši da se može šir­i­ti brže od os­tal­ih ob­li­ka ko­rona virusa.

Published On 28 Nov 2021

Ve­liku zabrin­u­tost trenut­no izazi­va delta var­i­jan­ta ko­rona virusa, jako zaraz­na i mož­da opas­ni­ja, koja je prvi put iden­ti­fi­ci­rana u In­di­ji u de­cem­bru prošle go­dine.

Published On 06 Jul 2021