Smrt

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Nakon duge i teške bolesti u sub­o­tu navečer u Za­gre­bu je pre­min­uo pro­fe­sor Mario Plenković, otac pred­sjed­ni­ka Vlade Hrvatske An­dre­ja Plenkovića.

Published On 20 Feb 2022

Nje­go­va sud­bi­na pod­sjeća na sud­binu 27-godišn­jeg hrvača Navi­da Afkar­i­ja, koji je ob­ješen u sep­tem­bru 2020.

Published On 17 Jan 2022

Mi­jović je tokom dugogodišn­je kar­i­jere ob­javio više hil­ja­da novin­skih tek­sto­va u vodećim lis­tovi­ma u BiH i regi­ji, kao i bro­jne izv­ješ­ta­je i ko­mentare na ra­diostani­ca­ma.

Published On 13 Jan 2022