Slovačka

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Gru­pa će raz­go­varati o bor­bi pro­tiv pan­demi­je ko­rona virusa, kli­matskim i mi­grantskim poli­tika­ma Evropske uni­je, odnosi­ma s is­točnom Evropom te razvo­ju Is­točnog part­ner­st­va.

Published On 17 Feb 2021