Slobodni umjetnici

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Evan­ge­los Odysseas Pa­p­athanas­siou, poz­nat kao Van­ge­lis, jedan je od na­jpoz­nati­jih i na­jz­nača­jni­jih grčk­ih kom­poz­i­to­ra svih vre­me­na.

Published On 20 May 2022

Iako su Face­book, In­sta­gram i Twit­ter na­jpop­u­larni­je i na­jko­rišteni­je društvene mreže, one su ipak ‘općeg tipa’, bez posebnog fokusa na bilo koju ak­tivnost nje­gov­ih ko­ris­ni­ka.

Published On 14 Jun 2021

Grad Beograd obeća­va da će po­moći um­jet­nici­ma koji su posljed­njih 15 go­d­i­na bo­rav­ili i radili u zgra­di Beograd­skog iz­davačko grafičkog za­vo­da – BIGZ da nađu novi pros­tor.

Published On 27 Mar 2021