Slobodan Milošević

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Opsesivno i masovno pon­avl­jan­je priče o Košara­ma, svođen­je če­tiri rata na jed­nu jed­inu bitku, ufik­sir­a­nost na jedan do­gađaj više gov­ore o onome što žele da sakri­ju nego o samoj bici.

opinion by Tomislav Marković
Published On 05 Mar 2022

Lawrence Ea­gle­burg­er, Brent Scow­croft i John Scan­lan, za­jed­no s am­basadorom War­renom Zim­mer­manom, nazi­vani su u State De­part­men­tu ‘beograd­skom mafi­jom’ – zbog sim­pati­ja pre­ma Sr­bi­ji.

Published On 11 Jan 2022

Za dvi­je i po deceni­je poli­tičkog djelo­van­ja, Zo­ran An­tić je prošao put od ko­mu­nis­tičkog vjerni­ka Slo­bo­dana Miloše­vića do grešni­ka koji veliča lik i (ne)dje­lo Rat­ka Mladića.

Published On 10 Nov 2021