Sloboda medija

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Medi­js­ka kom­pani­ja plani­ra prošir­i­ti poslo­van­je na do­maćem amer­ičkom tržiš­tu, ali i u Evropi, u sklopu peto­godišn­jeg plana s težištem na re­gion­al­nim središ­ti­ma poli­tičke moći.

Published On 11 Jan 2023