Slikarstvo

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Crtež naz­van ‘Tri fig­ure’ otkriv­en je u prtl­jagu švi­carskog državl­jan­i­na koji je um­jet­ninu htio uni­jeti u Špani­ju, no nije je htio pri­jav­i­ti carinici­ma, tvrdeći da se radi o kopi­ji i nema vri­jed­nost.

Published On 19 Jul 2022

Au­to­portret je otkriv­en na poleđi­ni plat­na na ko­jem je ‘Gla­va sel­janke’, prekriv­en slo­je­vi­ma ljepi­la i kar­tona za koje se vjeru­je da su nane­seni početkom 20. stol­jeća.

Published On 14 Jul 2022

Crtež, jedan od ri­jetk­ih iz pri­vatne kolek­ci­je ital­i­jan­skog um­jet­ni­ka, bio je zab­o­ravl­jen sve do 2019. kada ga je stručn­jak iz auk­ci­jske kuće Christie's pre­poz­nao kao jed­no od Michelan­gelovih djela.

Published On 19 May 2022