Slikarstvo

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Sli­ka koja se odsad nazi­va ‘Ukra­jinske ple­sačice’, dje­lo fran­cuskog slikara Edgara De­gasa, prikazu­je ple­sačice s pla­vo-žu­tim traka­ma up­leten­i­ma u kosi što odgo­vara bo­ja­ma ukra­jinske za­s­tave.

Published On 05 Apr 2022

Pro­jekt ‘Slo­bo­da stvaran­ja’ provo­di se u zatvorima u Ri­je­ci, Bjelo­varu i Za­gre­bu, us­li­je­dio je nakon više us­p­ješno re­al­iziranih sličnih pro­jeka­ta u Pože­gi, Gli­ni i Zatvorskoj bol­ni­ci u glavnom gradu.

Published On 22 Feb 2022

Na­jviše ran­gi­rani član kral­jevske porodice, nakon 95-godišn­je kraljice, princ Charles je pron­ašao vre­me­na u svom ras­pore­du službenih an­gaž­mana u posljed­njih 50 go­d­i­na da nasli­ka go­to­vo 680 ak­varela.

Published On 13 Jan 2022

Rijksmu­se­um u Am­s­ter­damu je naveo da šal­je sliku na restau­raci­ju zbog de­for­ma­ci­je koja je vjerovat­no iza­z­vana prekom­jern­im kli­matskim fluk­tuaci­ja­ma u ga­ler­i­ji u ko­joj je bila privre­meno izlože­na.

Published On 09 Dec 2021