Slikarstvo

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Crtež, jedan od ri­jetk­ih iz pri­vatne kolek­ci­je ital­i­jan­skog um­jet­ni­ka, bio je zab­o­ravl­jen sve do 2019. kada ga je stručn­jak iz auk­ci­jske kuće Christie's pre­poz­nao kao jed­no od Michelan­gelovih djela.

Published On 19 May 2022

Sli­ka koja se odsad nazi­va ‘Ukra­jinske ple­sačice’, dje­lo fran­cuskog slikara Edgara De­gasa, prikazu­je ple­sačice s pla­vo-žu­tim traka­ma up­leten­i­ma u kosi što odgo­vara bo­ja­ma ukra­jinske za­s­tave.

Published On 05 Apr 2022

Pro­jekt ‘Slo­bo­da stvaran­ja’ provo­di se u zatvorima u Ri­je­ci, Bjelo­varu i Za­gre­bu, us­li­je­dio je nakon više us­p­ješno re­al­iziranih sličnih pro­jeka­ta u Pože­gi, Gli­ni i Zatvorskoj bol­ni­ci u glavnom gradu.

Published On 22 Feb 2022