Slikar

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Izlož­ba pod nazivom ‘Pred­meti žel­ja – nadreal­izam i diza­jn od 1924. do danas’ dočekat će pos­je­ti­oce ‘Meta­mor­fo­zom Nar­cisa’, jed­nom od na­jpoz­nati­jih Dal­i­je­vih sli­ka.

Published On 14 Oct 2022

Crtež naz­van ‘Tri fig­ure’ otkriv­en je u prtl­jagu švi­carskog državl­jan­i­na koji je um­jet­ninu htio uni­jeti u Špani­ju, no nije je htio pri­jav­i­ti carinici­ma, tvrdeći da se radi o kopi­ji i nema vri­jed­nost.

Published On 19 Jul 2022

Au­to­portret je otkriv­en na poleđi­ni plat­na na ko­jem je ‘Gla­va sel­janke’, prekriv­en slo­je­vi­ma ljepi­la i kar­tona za koje se vjeru­je da su nane­seni početkom 20. stol­jeća.

Published On 14 Jul 2022