Skokovi sa Starog mosta

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Tur­izam u Bosni i Herce­govi­ni posljed­njih go­d­i­na je u proc­vatu. Neza­o­bi­lazan na tur­is­tičkoj mapi je i herce­go­v­ač­ki grad Mostar, gdje su održani 451. tradi­cional­ni skokovi sa Starog mos­ta. Skokovi su i ove, kao i prethod­nih go­d­i­na, ra­zlog veće tur­is­tičke pos­jete.

Published On 30 Jul 2017

Pob­jed­ni­ci tradi­cional­nih skoko­va sa Starog mos­ta u Mostaru su Igor Kaz­ić i Lorens Lis­to. U nat­je­can­ju je sud­jelo­va­lo više od 40 skakača iz Bosne i Herce­govine, Hrvatske, Sloveni­je, Sr­bi­je, Crne Gore i drugih ze­mal­ja. Skokovi sa Starog mos­ta održani su 451. put. Sve je pra­tio Tarik Dur­miše­vić.

Published On 30 Jul 2017

Paula Popo­vac, Mostar­ka koja je svo­jevre­meno skakala sa Starog Mos­ta kao jed­na od ri­jetk­ih žena skakači­ca gos­to­vala je u pro­gra­mu Al Jazeere. Posljed­njih go­d­i­na Popo­vac se nalazi u žir­i­ju za oc­jen­ji­van­je skoko­va.

Published On 29 Jul 2012

Danas se održava­ju 446. tradi­cional­ni skokovi sa mostarskog Starog mos­ta u Mostaru na ko­ji­ma će učestvo­vati blizu 80 tak­mičara iz regi­je. Skakači se priprema­ju tokom ci­jele go­dine, a u Mostaru je pokrenu­ta i ško­la skoko­va kako bi se što više učes­ni­ka kvalitet­no pripremi­lo za ovu man­i­festaci­ju. Man­i­festaci­ja će biti zatvore­na u ponoć skokovi­ma sa bakl­ja­ma.

Published On 29 Jul 2012