Sjeverni tok 2

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Pri­ti­sak vode je man­je-više zatvo­rio plinovod, tako da plin koji je un­utra ne može iza­ći, rekao je glasno­gov­ornik Sjev­ernog toka 2.

Published On 01 Oct 2022