Sjeverni tok 2

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Rus­ki plin nam tre­ba, pogo­to­vo što bis­mo se tre­bali više oslan­jati na plin jer že­limo presta­ti ko­ris­ti­ti ugalj, rekao je di­rek­tor vodeće elek­troen­er­getske kom­pani­je E.ON.

Published On 02 Feb 2022