Sjeverna Koreja

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Vo­js­ka Južne Ko­re­je rekla je da je Sjev­er­na Ko­re­ja is­palila pro­jek­til sa svo­je is­točne obale, a novin­s­ka agen­ci­ja Yon­hap na­glasi­la je da vo­js­ka vjeru­je da je to bal­is­tič­ki pro­jek­til.

Published On 07 May 2022

Pjong­jang će ubrza­ti razvoj svog nuk­learnog oruž­ja, koje mora biti sprem­no u svakom trenutku, poručio je sjev­er­noko­re­js­ki lid­er na vo­jnoj para­di.

Published On 26 Apr 2022