Sjeverna Koreja

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Poziv je us­li­je­dio nakon što je Sjev­er­na Ko­re­ja usvo­ji­la novi za­kon o ko­rišten­ju pre­ven­tivnih nuk­learnih udara, proglašava­jući Sjev­er­nu Ko­re­ju nuk­learnom silom.

Published On 10 Sep 2022

Vjež­ba ‘Ulchi Free­dom Shield’ počela je pre­ma planu, saopći­lo je južnoko­re­jsko Min­istarst­vo odbrane, ne navodeći ko­liko će vo­jni­ka u njoj sud­jelo­vati, ni kakvu će opre­mu ko­ris­ti­ti.

Published On 22 Aug 2022