Sjedeća odbojka

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Portreti reprezen­ta­ti­va­ca BiH u sjedećoj odbo­j­ci pod­sjeća­ju nas da je mno­go gore biti ‘in­valid duha’, nas­tan­jen u društvu zab­o­ra­va, koji često od vlastite se­bičnos­ti ne vidi lje­po­tu ljudske snage.

blog by Nihad Kreševljaković
Published On 01 Mar 2016

Kada bi nas pitali koji je na­jtro­fe­jni­ji bosan­sko­herce­go­v­ač­ki sport, mno­gi bi na­gađali. Među­tim, reprezentaci­ja BiH u sjedećoj odbo­j­ci je tim koji je os­vo­jio sve što se može os­vo­ji­ti. Obavl­ja­jući treninge u op­kol­jenom Sara­je­vu, reprezentaci­ja BiH 1994. go­dine prvi put učestvu­je na EP-u u sjedećoj odbo­j­ci u Za­gre­bu. Film En­sara Al­taya prati ove zlatne momke dok […]

Published On 11 Mar 2015

Reprezentaci­ja BiH u sjedećoj odbo­j­ci os­vo­ji­la sve što se može os­vo­ji­ti, ali još nema sta­tus koji za­služu­je.

Published On 18 Jul 2014

Jed­nu od na­jus­p­ješni­jih i na­jl­jepših sport­skih priča u Bosni i Herce­govi­ni go­d­i­na­ma priča­ju paraolimpi­js­ki reprezen­ta­tiv­ci u sjedećoj odbo­j­ci. Reprezentaci­ja BiH ap­so­lut­ni je vladar Evrope. Na Igra­ma u Lon­donu lovi svo­je dru­go paraolimpi­jsko zla­to, a brani sre­bro. Priču donosi Stipe Sladol­jev.

Published On 04 Apr 2012