Sinovac

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Ovo je dru­ga ki­nes­ka vakci­na koja je do­bi­la dozvolu za hit­nu upotre­bu, nakon što je preparat državne ki­neske kom­pani­je Sinopharm do­bio ‘ze­leno sv­jet­lo’.

Published On 01 Jun 2021