Sindikalna prava

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Ras­tući troškovi živ­ota povećava­ju pri­ti­sak na za­pos­lene među ko­ji­ma kon­tinuira­no raste broj onih koji pri­javlju­ju da sve teže sas­tavl­ja­ju kraj s kra­jem i ne mogu da pri­ušte ni odmor od sedam dana.

Published On 21 Jul 2022