Shireen Abu Akleh

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Cilj sim­poz­i­ja je, pre­ma ri­ječi­ma mod­er­a­torice sesi­je Astrid Stuck­el­berg­er, pokrenu­ti učinkovit di­ja­log o poš­ti­van­ju slo­bode nov­inara, kao i o nji­hovoj za­šti­ti.

Published On 29 Sep 2022