Separatizam

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Za­š­to su ide­je sep­a­ra­tiz­ma sve izraženi­je u mnogim di­jelovi­ma svi­je­ta? Šta dovo­di do po­jave i do­pri­nosi usponu sep­a­ra­tiz­ma? Koji su uzro­ci jačan­ja proce­sa dez­in­te­graci­je u po­je­din­im država­ma? Da li ekonom­s­ka kriza pod­stiče sep­a­ra­ti­zam u Evropi? U eri glob­al­izaci­je, jačan­ja ekonomske sarad­nje i eu­roat­lanskih in­te­graci­ja u svi­je­tu pos­to­ji više od 200 sep­a­ratis­tičk­ih žar­iš­ta. Mno­ga od njih […]

Published On 06 Dec 2012