SDP

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Mi­lanović je ove sed­mice u više navra­ta rel­a­tivizirao geno­cid u Sre­breni­ci, dok je za ubi­jenu porod­icu Zec rekao da su nasljed­ni­ci do­bili odšte­tu.

Published On 08 Dec 2021