Saudijska Arabija

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Pod­ni­je­ta tuž­ba od 42 strane u ko­joj tvr­di da je MBS bio saučes­nik u nes­tanku i mučen­ju i ubistvu nov­inara Khashog­gi­ja u saudi­jskom konzu­latu u Is­tan­bu­lu 2018.

Published On 28 Jul 2022

Amer­Lid­eri Saudi­jske Ara­bi­je i SAD-a raz­go­var­ali su o način­i­ma jačan­ja bi­lat­er­al­nih odnosa i sarad­nje za do­bro­bit nji­hovih nar­o­da i dosljed­no his­tori­jskim veza­ma koje gaje.

Published On 15 Jul 2022