Sateliti

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Dva satelita će biti stavl­je­na na raspo­la­gan­je in­sti­tu­ci­ja­ma koje obavl­ja­ju poslove u vezi sa ter­i­tori­jom, vodom, šu­ma­ma, požari­ma, ur­ban­im ot­padom ili poljoprivred­nom proizvod­njom.

Published On 03 Jan 2023

Satelit će biti ko­rišten za sku­pl­jan­je po­data­ka koji se tiču vre­men­skih pri­li­ka, kon­trolu nivoa vode, mapi­ran­je prirod­nih resur­sa i poljoprive­du.

Published On 08 Nov 2022