Sateliti

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Ki­nes­ka vo­js­ka od samog počet­ka sum­n­ja da amer­ič­ki sis­tem ‘Star­link’ ima samo civil­nu upotre­bu i tvr­di da ovi sateliti lako mogu do­biti i drugu ulogu.

Published On 17 Jun 2022