SARTR

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Čin­jeni­ca da je pub­li­ka riski­ra­jući živ­ote dolazi­la na pred­stave i tokom op­sade, is­tiču iz SARTR-a, gov­ori o potre­bi građana ne samo da preživl­ja­ju, nego i da žive, up­rkos be­smis­lu rata oko njih.

Published On 12 May 2022

Ide­ja borbe pro­tiv fašiz­ma nikad ne presta­je biti ak­tuel­na i zbog toga je poseb­no važ­na čin­jeni­ca da ‘Ay, Carmela’ nas­tavl­ja dal­je da živi.

blog by Lejla Kajić
Published On 10 May 2022