Sarajevo Film Festival

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Mi­lan Mar­ić ut­jelovio je Tomu Zdravkovića u fil­mu ‘Toma’ Dra­gana Bjel­o­gr­lića, koji je zatvo­rio 27. iz­dan­je Sara­je­vo Film Fes­ti­vala.

Published On 22 Aug 2021

Pub­li­ka se u prethod­nim fes­ti­val­skim dan­i­ma u ve­likom bro­ju vrati­la u kina, nakon što je prošl­o­godišn­je iz­dan­je SFF-a, zbog pan­demi­je ko­rona virusa, održano samo u on­line for­matu.

Published On 19 Aug 2021