Samoubistva

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Sko­ro deceni­ju u Sjev­er­noj Make­doniji ne funkcioniše SOS lin­i­ja za pre­ven­ci­ju samoubist­va. Up­rkos funkcionisan­ju psi­hi­ja­tri­jskih službi u svim kra­je­vi­ma države, psi­holozi up­o­zo­rava­ju da je brigu o men­tal­nom zdravlju potreb­no poboljšati, a građan­i­ma omogući­ti da po­moć do­bi­ju na što brži i lakši način. Prilog Maje Blaževske Evrosi­moske.

Published On 25 Jan 2020