Samit G7

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Boris John­son is­takao je kako čel­ni­ci razvi­jenih ze­mal­ja ne smi­ju pon­avl­jati greške napravl­jene tokom pan­demi­je. Ak­tivisti, s druge strane, kažu kako to nije do­voljno.

Published On 11 Jun 2021

Samit oku­pl­ja lid­ere Nje­mačke, Fran­cuske, Ital­i­je, Ve­like Bri­tani­je, Kanade, Japana i SAD-a u lje­to­val­išhttps://word­press.balka­ns.al­jazeera.net/wp-ad­min/post.php?tu Car­bis Bay, na ju­goza­padu En­gleske.

Published On 11 Jun 2021