Samit G7

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Postavl­jan­jem ograničen­ja ci­je­na koju Rusi­ja može naplati­ti za svo­ju naf­tu, za­padne zeml­je se nada­ju da će sman­ji­ti pri­hode Moskve te omogući­ti bol­je snab­di­je­van­je glob­alnog tržiš­ta.

Published On 26 Jun 2022