Samit G20

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Sas­tanku na nivou lid­era 12. okro­bra pris­ustvo­vat će ne samo zeml­je G20, već i pred­stavni­ci Špani­je, Ni­zozemske, Katara, Ujed­in­jenih nar­o­da, Sv­jetske banke i Među­nar­o­dnog mon­e­tarnog fon­da.

Published On 30 Sep 2021

Ne imenu­jući SAD, Xi Jin­ping je stao u odbranu mul­ti­lat­er­al­iz­ma i glob­al­izaci­je, isto kao pri­je če­tiri go­dine na fo­ru­mu u Davo­su.

Published On 25 Jan 2021

Samit ze­mal­ja G20 u Japanu okončan je u znaku do­gov­o­ra amer­ičkog i ki­neskog pred­sjed­ni­ka Don­al­da Trumpa i Xi Jin­pin­ga da će nas­tavi­ti tr­govinske pre­gov­ore koji su u maj propali i rezul­ti­rali obostran­im uvođen­jem novih tak­si na mil­i­jarde dolara vri­jedne robe. Samit su obil­ježili i bro­jni bi­lat­er­al­ni sas­tan­ci na ko­ji­ma se raz­go­var­alo o drugim temama – od […]

Published On 29 Jun 2019