Samit G20

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Sas­tanku na nivou lid­era 12. okro­bra pris­ustvo­vat će ne samo zeml­je G20, već i pred­stavni­ci Špani­je, Ni­zozemske, Katara, Ujed­in­jenih nar­o­da, Sv­jetske banke i Među­nar­o­dnog mon­e­tarnog fon­da.

Published On 30 Sep 2021

Ne imenu­jući SAD, Xi Jin­ping je stao u odbranu mul­ti­lat­er­al­iz­ma i glob­al­izaci­je, isto kao pri­je če­tiri go­dine na fo­ru­mu u Davo­su.

Published On 25 Jan 2021