Samantha Power

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Ad­min­is­tra­tor­i­ca Amer­ičke agen­ci­je za među­nar­o­d­ni razvoj će u BiH još jed­nom is­taći opred­jel­jen­je SAD za part­ner­st­vo sa građan­i­ma BiH u nas­to­jan­ju iz­grad­nje demokratske i pros­peritetne budućnos­ti.

Published On 19 Jan 2022

Dolazak Saman­the Pow­er u Sara­je­vo početkom ove 2022. go­dine, u jeku na­jveće sig­urnos­no poli­tičke krize u BiH nakon pot­pi­si­van­ja Day­tona, nije sluča­jan.

opinion by Erol Avdović
Published On 19 Jan 2022