SAD

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Kćer­ka poko­jnog bri­tan­skog medi­jskog mogu­la Rober­ta Maxwella, os­uđe­na je zbog po­ma­gan­ja poko­jnom os­ramoćenom fi­nan­si­jeru Jef­freyu Ep­steinu da sek­su­al­no zlostavl­ja djevo­jke.

Published On 29 Jun 2022

Amer­ič­ki pred­sjed­nik pot­pisao je za­kon o ograniča­van­ju pris­tu­pa oružju, što je prva znača­j­na re­for­ma za­kon­o­davst­va o va­trenom oružju u go­to­vo 30 go­d­i­na.

Published On 26 Jun 2022