S-400

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Turs­ka je za­traži­la od SAD-a da kupi 40 bor­benih aviona F-16 amer­ičkog proizvođača Lock­heed Mar­tin i go­to­vo 80 kom­ple­ta za mod­ern­izaci­ju zračnih sna­ga, navode izvori.

Published On 08 Oct 2021

Glasno­gov­ornik pred­sjed­ni­ka Re­cepa Tayyi­pa Er­do­gana kaže da su ri­ječi min­is­tra odbrane pogrešno shvaćene, ali nije de­taljno ob­jas­nio zbog čega.

Published On 11 Feb 2021

Pri­jed­log Ankare da kon­tro­verzni sis­tem odbrane, ku­pljen od Rusi­je, ne bude stal­no ak­ti­van, tu­mači se kao masli­no­va granči­ca Wash­ing­tonu.

Published On 10 Feb 2021