Rusija

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Kao što kup­ci žele imati razno­like dobavl­jače, mi također že­limo di­verz­i­fi­ci­rati kupce, rekao je katars­ki min­istar Saad Sheri­da al-Kaabi.

Published On 21 May 2022

Posli­je svake priče o evrop­skom putu Sr­bi­je i sankcionisan­ju Rusi­je, Vulin ob­jelo­dani saopšten­je koje u na­j­man­ju ruku liči na sva ona pisani­ja koje je svo­jevre­meno mlađani Vučić pisao u ime radikala.

opinion by Nenad Kulačin
Published On 21 May 2022

Nove mjere znače ograničen­ja za 14 po­je­d­i­naca, uključu­jući ruske oli­garhe, članove nji­hovih porod­i­ca i bliske sarad­nike pred­sjed­ni­ka Rusi­je Vladimi­ra Puti­na.

Published On 21 May 2022