Ropstvo 21. stoljeća

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Af­gan­istan je jed­na od na­jsiro­mašni­jih ze­mal­ja svi­je­ta. Među­tim, vlas­ni­ci fab­ri­ka za proizvod­nju cigle, zarađu­ju prof­ite na ko­ji­ma im mogu poza­vid­jeti i kolege iz mno­go razvi­jeni­jih ekonomi­ja. No, to se ne može reći i za rad­nike u tim fab­rika­ma. Pre­ma po­je­din­im is­traži­van­ji­ma, sto­tine njih okarak­ter­izira­no je kao “robovi 21 stol­jeća.”

Published On 28 Oct 2016

Usred ve­likog siro­mašt­va potaknu­tog ekonom­skim ne­jed­nakos­ti­ma i ko­rup­ci­jom, u In­di­ji se po­jav­i­lo rop­st­vo mladen­ki. Žene i mlade djevo­jke pro­da­ju se muškarci­ma, često za stot­in­jak dolara, koji ih po­tom zlostavl­ja­ju.   

Published On 09 Oct 2012